Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a munkavedelem.info.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Sári József) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Fogalom meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a GDPR 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően a főbb fogalmak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő elérhetősége

Adatkezelő neve: SÁRI JÓZSEF ÉS TÁRSA Munka- és Tűzvédelmi Bt
Adatkezelő címe: 7100 Szekszárd, Holub József utca 3. 1. emelet 6. a.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 17 06 003431
Adatkezelő telefonszáma: + 36 30 496 9797
Adatkezelő e-mail címe: munkavedelem@munkavedelem.info.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Sári József
Telefonszám: + 36 30 496 9797

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Adatkezelési hozzájárulás

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás a Cookie figyelmeztetés elfogadásával történik.

Kezelt személyes adatok

Mik azok a Cookie-k (sütik)?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? 

A legtöbb cookie hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A weboldalon használt cookie-k

Az oldal működéséhez elengedhetetlen cookie-k: 

Ezen sütik célja, hogy a felhasználók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalakat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Ha a felhasználó ellátogat a munkavedelem.info.hu bármelyik aloldalára, akkor egy olyan sütit állít be, mely megállapítja, hogy a felhasználó elfogadja-e a 3. fél sütieit, valamit a közösségi modulokat. Ezen süti nem tartalmaz személyes információt, és törlődik, a bejelentkezési oldal megtekintését követő 1 órán belül.

A weboldalon az adatkezelő használ továbbá egy dinamikus tartalomjegyzéket előállító WordPress bővítményt az adatkezelési tájékoztató áttekinthetőségének javítására. A bővítmény egy cookie-t használ annak megállapítására, hogy a tartalomjegyzék “összecsukott”, vagy “nyitott” állapotban van-e az Adatkezelési irányelveket összefoglaló oldalon. Ezen süti nem tartalmaz személyes információt, és törlődik, a munkamenet befejezését követően.

NévSzolgáltatóRészletes leírásElévülés
cookie_notice_acceptedmunkavedelem.info.huElhelyezésre kerül a böngészőben, miután a felhasználó értelmezte és elfogadta a munkavedelem.info.hu weboldal sütiket használ figyelmeztetést. Nem gyűjt személyes információkat.1 óra
ezTOC_hidetocmunkavedelem.info.huTartalomjegyzék megjelenítésért felelős cookie. Nem gyűjt személyes információkat.Munkamenet vége

3. fél cookie-ai

Google Analytics

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik a bejelentkezési oldal megtekintését követő 2 éven belül a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Google Analytics szolgáltatásról részletesebben

“A Google Analytics főleg belső cookie-k segítségével ad jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein zajló látogatói (más néven felhasználói) tevékenységekről. A Google Analytics az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt.  A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására”. Forrás és további információ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Google Analytics korlátozása

Azon felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ehhez keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Google irányelvei: https://policies.google.com/technologies/cookies

A weboldalon használt 3. félhez tartozó cookie-k listája:

NévSzolgáltatóRészletes leírásElévülés
_gat_UA-112337090-1google.comA Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. A következő adatok kerülnek naplózásra: IP cím (anonimizált), Böngésző típusa, Operációs rendszer, Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)2 év
_gidgoogle.comA Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. A következő adatok kerülnek naplózásra: IP cím (anonimizált), Böngésző típusa, Operációs rendszer, Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)2 év
_gagoogle.comA Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. A következő adatok kerülnek naplózásra: IP cím (anonimizált), Böngésző típusa, Operációs rendszer, Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)2 év
1P_JARgoogle.com
és gstatic.com
cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.Nem gyűjt személyes információkat.2 év

Közösségi modulok (social plugins)

A plug-in-ok olyan opcionális modulok, amiket különböző közösségi hálózatok (pl. Facebook, Twitter, Pinterest etc.) biztosítanak és használatukkal a weboldal közvetlenül összekapcsolható a közösségi oldalakkal, a felhasználók a tartalmakat megoszthatják, illetve reagálhatnak azokra. A közösségi plug-in-okat használó weboldalak célja ezen programok használatával a látogatottság és az elérés növelése.

A beépülő modulok használata során a felhasználó internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, hogy a felhasználó internetes böngészője hozzáférést nyert az Adatkezelő valamely oldalához, abban az esetben is, ha a felhasználó nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a szolgáltatónál, vagy ha épp nincs bejelentkezve a fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) ebben az esetben közvetlenül továbbításra kerülnek a felhasználó internetes böngészőjéről az adott szolgáltató szerverére, ahol azokat el is tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy annak a szervere az Európai Unión vagy az EGT-n kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). Továbbá, a beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

A beépített modulok a közösségi hálózat szolgáltatók által használt önálló bővítmények. Ennélfogva az adatkezelő nem tudja befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt adatok körét.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban a felhasználót megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat információkat.

Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi oldalakat üzemeltető szolgáltatók adatokat kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és felhasználják az adatokat, akkor ne használja az adott beépülő modult és ne fogadja el az adatkezelő adatkezelési nyilatkozatát.

A weboldalon használt Facebook közösségi modul

A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, valamint a www.facebook.com címen a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország („Facebook”) nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok megjelenéseiről itt talál áttekintést:  http://developers.facebook.com/plugins
a Facebook adatvédelméről itt érheti el:
http://www.facebook.com/policy.php.

A weboldalon használt közösségi modulokhoz tartozó sütik:

NévSzolgáltatóRészletes leírásElévülés
frfacebook.comEncrypted Facebook ID and Browser ID 3 hónap

A cookie-k tiltása/korlátozása: 

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.
A cookie-k egyes internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:
Internet Explorer
Google Chrome

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: statisztikák, elemzések készítése.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés közösségi felületeken

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Ez a következő weboldalon érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az adatkezelés során a felhasználót megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés során a felhasználót megillető jogok

Amennyiben az adatkezelés a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatáshoz való jog:

A felhasználó számára az adatkezelő az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.

Hozzáféréshez való

A felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e a felhasználóra vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga
van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.

Adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.

Törléshez való jog

A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

Adathordozhatósághoz való jog

A felhasználó kérheti, hogy a felhasználóra vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.