Egyéni védőeszköz ellátás rendje

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjére vonatkozó jogszabály

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 56. § “Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül

A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről:

3. § (1)”Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.

4. § (1) “A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz

  1. úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt;
  2. feleljen meg a munkavégzés körülményeinek;
  3. feleljen meg az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának;
  4. igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére”.

(4) “A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára”.

(5) “A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen”.

5.§ (1) “A munkáltató − az Mvt. 56. §−a alapján − munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza:

  1. azokat a munkafolyamatokat, technológiákat − ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is −, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
  2. a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is”.